Govoriti o “Dvije škole pod jednim krovom”, segregaciji u obrazovanju, suprostavljenom izučavanju istorije i drugim anomalijama u obrazovanju u BiH u 21. vijeku je poniženje i civilizacijska sramota za čovjeka u Bosni i Hercegovini.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA smatra da su radikalne reforme u obrazovanju i donošenje strateških odluka u ovom stubu razvoja i napretka BiH jedini spas od kolapsa i umiranja života u BiH.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA se zalaže za prenos nadležnosti za Osnovno i Predškolsko obrazovanje sa Kantona na općine, jer smatramo da Općine imaju daleko više interesa i motiva za unapređivanje uslova za kvalitetnije obavljanje nastave i nastavnog procesa. Prenos alikvotnih izvora nansiranja u pratnji je prenosa nadležnosti sa Kantona na Općine.

Ukoliko bude dio zakonodavne i izvršne vlasti, KOALICIJA ZA ČOVJEKA će odmah pokrenuti inicijativu za provjeru diploma kod svih uposlenika u Javnom sektoru koji su Više i Visoko obrazovanje stekli poslije 01.01.1996.godine. Ovo iz razloga što ima osnova za sumnje da danas veliki broj uposlenika u Javnom sektoru ima falsikovane diplome i da su visoko obrazovanje stekli na kriminogen način, bez škole, nastavnika i profesora.

KOALICIJA ZA ČOVJEKA se zalaže za institucionalno poticanje obrazovanja i intelektualnog razvoja nadarenih učenika i studenata, koji su najbolja baza za naučno-istraživački rad i razvoj USK.

PRESS SLUŽBA KOALICIJE ZA ČOVJEKA